Beschrijving Gezien de huidige stand der techniek hoeft de aandrijving van de slijpmachine zelf meer bepalend te zijn voor het geluidniveau op de arbeidsplaats gerekend over het gehele slijpproces. Dit geldt zowel voor elek-trisch als pneumatisch aangedreven typen. Bij de aanschaf van nieuwe slijpma-chines dient dan ook een geluidarm type geselecteerd te worden conform deze stand der techniek. Aandrijvingen die door een elektronische toerentalregeling relatief snel tot stilstand komen, hebben de voorkeur.Bestaande slijpmachines van oudere datum kunnen nog wel bijdragen aan het geluidniveau op de arbeidsplaats. Door te zorgen voor een goede staat van onderhoud kan wel vermeden worden dat deze onnodig veel geluid produceren. Pneumatisch aangedreven typen dienen van een goede afblaasge-luid-demper voorzien te zijn en te blijven. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een retourslang die afblaast in een akoestisch niet kritische ruimte of aangesloten is op een centrale geluiddemper al of niet voorzien van een olie-afscheider (zogenaamde milieupot).
Vergroting van het vermogen en verhoging van het toerental leiden tot een hogere geluidproductie. Bij de selectie van handslijpmachines dient dan ook vermeden te worden dat een onnodig hoog vermogen en/of toerental wordt gekozen. Kritische afstemming op het vereiste slijpproces verdient dan ook aanbeveling.

Reductie

Tot 15 dB(A).

Kosten per paar (prijspeil 2003)

Aanschaf geluidarm gereedschap tot circa 50% duurder dan standaard gereedschap.

Positief neveneffect

Naast minder geluid ook minder trillingen.

Negatief neveneffect

Geen.