SCHADEHERSTEL – ONTVETTEN

Gevaarlijke stoffen in ontvetters, kun je binnenkrijgen door inademing, huidcontact of inslikken. Dit kan gezondheidsklachten geven, zoals irritatie van de huid en luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende gezondheidsschade bij langdurige blootstelling.

In onze branche willen we dat in ieder geval ontvetters vervangen die zogenaamde CMR-stoffen bevatten. Dat zijn kankerverwekkende, mutagene (die veranderingen in erfelijke eigenschappen) en reprotoxische (die schadelijk zijn voor het ongeboren kind) bestanddelen.

Download hier het stappenplan

AANPAK

Bij het werken met ontvetters in de Schadeherstel is een Instructievideo Veilige werkwijze Schadeherstel Ontvetten opgenomen. De video geeft in 4 minuten weer wat voor ontvetten de veilige werkwijze is.

Bij het oplossen of verminderen van risico’s bij ontvetten dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen .

Volg het ‘Beslisschema ontvetten ’ stapsgewijs, zodat eerst de alternatieven voor persoonlijke beschermingsmiddelen mee worden genomen in de keuze van de maatregelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen blijven naast gezondheidsbescherming nodig vanuit hygiënisch oogpunt (denk aan werkkleding en handschoenen).

Randvoorwaarden van de Veilige werkwijze Schadeherstel Ontvetten:

Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, biedt de veilige werkwijze nog steeds houvast. Maar niet in alle gevallen is duidelijk of werkwijze nog veilig is (volg het beslisschema ontvetten). Als de veilige werkwijze geen zekerheid geeft zult u zelf moeten vaststellen of de werkomstandigheden veilig zijn. Schakel de hulp in van een deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen.

OPLOSSINGEN

Aanpak bij de bron

 • Vervang schadelijke producten voor minder schadelijke producten. Zie de lijst met minder schadelijke ontvetters.
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten de volgende H-zinnen bevatten: H 340, H 341, H 350, H 351, H 360 H 361, H 362 (dit zijn CMR-stoffen). En kies voor deze categorie ontvetters in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof.
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten xyleen (xylene) bevatten (dit is een CMR-stof). En kies voor deze categorie ontvetters in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof.
 • Kies voor producten waar je geen plaatselijke afzuiging of adembescherming bij nodig hebt. Dit zijn producten die de onderstaande componenten niet bevatten, waarbij het niet uitmaakt of het watergedragen of producten op basis van oplosmiddelen zijn.

Technische maatregelen en hulpmiddelen

 • Voer de schadelijke dampen af met behulp van ventilatie van de werkruimte(s). Onder goede ventilatie wordt verstaan dat de lucht in de ruimte minimaal 3x per uur wordt ververst.
 • Check de capaciteit van de ventilator van het ventilatiesysteem, en vergelijk de opgave van de capaciteit met de inhoud van de werkruimte. Een werkruimte van 1000 m3 vereist dat de capaciteit tenminste 3.000 m3 per uur is.
 • Push-pull ventilatie is een systeem waarbij schone lucht richting de medewerker en het werkstuk wordt geblazen en de verontreinigde lucht wordt afgevoerd. De afvoer is naar buiten of de lucht wordt gefilterd met een koolfilter en gerecirculeerd.

Organisatorische maatregelen

 • Beperk de tijd of het aantal werknemers dat aan de stof wordt blootgesteld.
 • Zorgvuldig omgaan met materialen
 • Opgeruimde werkplek

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zet persoonlijke beschermingsmiddelen alleen in als de hierboven genoemde maatregelen onvoldoende effect hebben of niet haalbaar zijn
 • Adembescherming, halfgelaatsmasker met koolstoffilter type A1
 • Handschoenen (zie de Instructievideo Handschoenen)

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

 • Hoofdstuk 4 Arbobesluit; met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen” en afdeling 2: ”Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”, artikel 4.2A, 4.13 en 4.15.
 • Risico-inventarisatie en evaluatie: Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
 • Veilige Werkwijze Schadeherstel Methodebeschrijving
 • Veilige Werkwijze Schadeherstel Ontvetten

Achtergrond