SCHADEHERSTEL – SPUITEN EN SPOTREPAIR

Gevaarlijke stoffen, zoals lakken en grondlakken, kun je binnen krijgen door inademing, huidcontact of inslikken. Dit kan gezondheidsklachten geven, zoals irritatie van de huid en luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende gezondheidsschade bij langdurige blootstelling.

In onze branche willen we dat in ieder geval lakken en grondlakken vervangen die zogenaamde CMR-stoffen bevatten. Dat zijn kankerverwekkende, mutagene (die veranderingen in erfelijke eigenschappen) en reprotoxische (die schadelijk zijn voor het ongeboren kind) bestanddelen.

Download hier het stappenplan

AANPAK

Bij het Spuiten en spotrepair in de Schadeherstel en Carrosseriebouw is een Instructievideo Veilige werkwijze Schadeherstel Spuiten en spotrepair opgenomen. De video geeft in 4 minuten weer wat voor Spuiten en spotrepair de veilige werkwijze is.

Bij het oplossen of verminderen van risico’s bij spuiten en spotrepair dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen. Volg het Beslisschema spuiten en spotrepair stapsgewijs, zodat eerst alternatieven voor persoonlijke beschermingsmiddelen mee worden genomen in de keuze van de maatregelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen blijven naast gezondheidsbescherming nodig vanuit hygiënisch oogpunt (denk aan werkkleding en handschoenen).

Randvoorwaarden van de Veilige werkwijze Schadeherstel Spuiten en spotrepair:

Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, biedt de veilige werkwijze nog steeds houvast. Maar niet in alle gevallen is duidelijk of werkwijze nog veilig is (zie beslisschema spuiten en spotrepair). Als de veilige werkwijze geen zekerheid geeft zult u zelf moeten vaststellen of de werkomstandigheden veilig zijn. Schakel daarbij de hulp in van een deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen.

OPLOSSINGEN

Aanpak bij de bron

 • Vervang schadelijke producten voor minder schadelijke producten. Zie de lijst met minder schadelijke lakken en grondlakken.
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten de volgende H-zinnen bevatten: H 340, H 341, H 350, H 351, H 360 H 361, H 362 (dit zijn CMR-stoffen). En kies voor deze categorie reinigers in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof.
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten xyleen, styreen, fenol, hydrochinon, tolueen, n-hexaan, 2-methoxypropylacetaat of dibutyltindilauraat bevatten (dit zijn CMR-stoffen). En kies voor deze categorie lakken en grondlakken in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof .
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten onderstaande stoffen bevatten (dit zijn CMR-stoffen) . En kies voor deze categorie lakken en grondlakken in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof .

 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten ‘naphta’ of ‘kerosines’ of ‘gasoline’ of ‘hydrocarbons’ of ‘koolwaterstoffen’ bevatten (dit zijn een CMR-stoffen). Tenzij er is aangegeven dat er ‘minder dan 0,1% benzeen’ en/of ‘nota P’in zit. Kies anders voor deze categorie lakken en grondlakken in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof.

Technische maatregelen en hulpmiddelen

De onderstaande beheersmaatregelen zijn bij Spuiten/Spotrepair altijd nodig.

Spuitcabine

 • Het werkstuk bevindt zich naast of tussen de medewerker en het rooster waar de lucht wordt afgezogen. De medewerker bevindt zich niet tussen het werkstuk en dit rooster omdat dan de luchtstroom wordt verstoord (zie Figuur ).
 • Het ventilatiesysteem is zo ontworpen dat het effectief is. Concreet horen daar de volgende eisen bij:
  • De luchtsnelheid bij het werkgebied is minimaal 0,5 meter per seconde
  • De luchtsnelheid in de afvoerleiding is minimaal 5 meter per seconde.
  • Het debiet van de aangevoerde lucht moet lager zijn dan het debiet van de afgevoerde lucht.

Organisatorische maatregelen

 • Beperk de tijd of het aantal werknemers dat aan de stof wordt blootgesteld
 • Zorgvuldig omgaan met materialen
 • Opgeruimde werkplek
 • Zorg dat gebruikte doeken na gebruik in een afgesloten opvangbak bewaard worden

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zet persoonlijke beschermingsmiddelen alleen in als de hierboven genoemde maatregelen onvoldoende effect hebben of niet haalbaar zijn
 • Adembescherming
  Er wordt tenminste een halfgelaatsmasker met een koolstof- en stoffilter gebruikt. Het filter moet aan de volgende specificaties voldoen (conform de norm EN-NEN 14387):

  • Filtertype: A2 (organische gassen) en P2 (neveldeeltjes).
  • Filtercapaciteit: categorie 1 (tot 1000 ppm)

Een betere keuze voor adembescherming is een motor aangedreven systeem met kap (klasse TH2). Deze keuze is beter omdat het comfortabeler in gebruik is, een fittest niet nodig is en een hogere beschermingsfactor heeft.

 • Handschoenen (zie de Instructievideo Handschoenen)

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

 • Hoofdstuk 4 Arbobesluit; met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen” en afdeling 2: ”Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”, artikel 4.2A, 4.13 en 4.15.
 • Risico-inventarisatie en evaluatie: Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
 • Veilige Werkwijze Schadeherstel Methodebeschrijving
 • Veilige Werkwijze Schadeherstel Spuiten

Achtergrond