Risicobeschrijving
Geluid is schadelijk voor het gehoor als de dagdosis van 80 dB(A) wordt overschreden. Te veel lawaai kan doofheid veroorzaken. Iemand die lawaaidoof is hoort nog wel geluid maar kan bepaalde tonen niet meer horen. Lawaaidoofheid is een geleidelijk proces zodat het in het begin niet opvalt. Lawaaidoofheid is onomkeerbaar; de gehoorschade is blijvend.
De dagdosis stelt men vast door het gemiddelde te nemen van:

  • het geluidsniveau waaraan de werknemer per dag wordt blootgesteld (zowel door geluid van eigen handelingen als door omgevingsgeluiden), en
  • de gemiddelde duur van deze blootstelling in een week met werkdagen van 8 uur.

Vanaf een dagdosis van 80 dB(A) is de werkgever verplicht om Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) aan te bieden. Vanaf een dagdosis van 85 dB(A) is de werknemer verplicht om de PBM’s te dragen. Werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om bij een dagelijkse blootstelling die hoger is dan 80 dB(A) een audiometrisch onderzoek te ondergaan.

Voorbeeld dagdosis bij slijpen:
Slijpen met een conventionele slijpschijf heeft een geluidsniveau van ongeveer 100 dB(A). Dit betekent dat in 5 minuten al de veilige dagdosis is bereikt.

Hierbij zijn andere luidruchtige activiteiten op dezelfde afdeling niet meegenomen. Het is daarom belangrijk om te weten wat schadelijk geluid veroorzaakt en hoe daar goed mee om te gaan. De dagdosis is het gemiddelde geluidniveau over een 8-urige werkdag .

De meest actuele informatie over schadelijk geluid vindt u terug op www.arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

AANPAK

Bij het voorkomen of verminderen van het lawaaiprobleem dient u de arbeidshygiënische strategie te volgen. Hiertoe is opgesteld de Praktijkrichtlijn carrosseriebranche Voorkomen of bespreken van de blootstelling aan schadelijk lawaai ( incl. branchenorm).
Dit betekent het volgen van onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie.

OPLOSSINGEN

De oplossingen zijn ingedeeld volgens de arbeidshygiënische strategie en naar de betreffende lawaai producerende werkzaamheid. De oplossingen gerangschikt naar effectiviteit, dat wil zeggen de mate waarin het risico verminderd of geheel weggenomen wordt.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

  • Hoofdstuk 6 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit); met name afdeling 3: “Lawaai”;
  • Risico-inventarisatie en evaluatie
    Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
  • De Arbowet verplicht het volgende om de risico’s van lawaaidoofheid te voorkomen:

  • In de Carrosseriebranche wordt, binnen technische, economische en operationele grenzen, gestreefd naar een maximale dagdosis van 80 dB(A) of piekgeluiden > 135 dB (112 Pa) .

Praktijkrichtlijn carrosseriebranche Voorkomen of bespreken van de blootstelling aan schadelijk lawaai (incl. branchenorm).

Achtergrond