Risicobeschrijving
Verkeerd gebruik, slecht onderhoud of niet gekeurde machines en apparaten kunnen zeer ernstige verwondingen veroorzaken. Denk hierbij aan het heffen op de hefbrug van een voertuig zonder de afrijdbeveiliging te gebruiken, het gebruiken van machines na de beveiligingen te hebben verwijderd voor (meer) bedieningsgemak en het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril bij het slijpen.

In de carrosseriebranche worden veel verschillende machines en apparaten gebruikt, variërend van hefbruggen, kolomboormachines tot pneumatische en elektrische handgereedschappen.

Vul de Veiligheidschecks voor de onderstaande machines en apparaten in

De meest actuele informatie over machineveiligheid vindt u terug op www.arboportaal.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

AANPAK

Bij het opstellen van uw RI&E (en Plan van aanpak) zult u machines en apparaten moeten beoordelen op de staat van veiligheid. Dat kan met de Veiligheidschecks worden uitgevoerd. De meeste Veiligheidschecks zijn voorzien van een verklarende woordenlijst.

Behalve dat de machine of het handgereedschap wordt beoordeeld dienen medewerkers ook voorbereid te zijn op het veilig werken met machines en apparaten, daarvoor wordt de Veiligheidscheck Voorlichting en instructie ingevuld.

Bij het oplossen of verminderen van risico’s bij machines en apparaten dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.

OPLOSSINGEN

Aanpak bij de bron

 • Vervang ondeugdelijke apparatuur

Hulpmiddelen en technische maatregelen

 • Breng waar mogelijk beveiliging/afscherming aan bij bewegende delen
 • Neem maatregelen ter voorkoming van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, ontploffing of elektrocutie

Organisatorische oplossingen

 • Richt werkplekken in met voldoende loop- en werkruimte
 • Geef voorlichting en instructie
  • Vul de ‘Veiligheidscheck Voorlichting en instructie’ in
 • Stel gedragsregels op
 • Keuring wordt jaarlijks uitgevoerd aan de hefbrug door een onafhankelijke deskundige conform de branchenorm hefbruggen.
 • U kunt een risicobeoordeling maken van de machines en apparaten met behulp van de Kinney&Wiruth methode.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Veiligheidschoenen, type S3
 • Veiligheidsbrillen
 • Handschoenen, draag géén handschoenen bij verspanende werkzaamheden met (metaal)bewerkingsmachines ( o.a. boren, frezen, draaien). Neem bij vragen over het juiste type handschoen bijvoorbeeld tijdens werken met gevaarlijke stoffen contact op met een deskundige (leverancier) of raadpleeg de arbocatalogus gevaarlijke stoffen.
 • Gehoorbescherming, veel comfort geven de zogenaamde otoplastieken, maar ook gehoorbeschermkappen geven de juiste bescherming tegen lawaai.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

 • Arbobesluit Hoofdstuk 3; Inrichting arbeidsplaatsenArbobesluit Hoofdstuk 7; Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden, Warenwetbesluit machines (de Machinerichtlijn)
 • Risico-inventarisatie en evaluatie: Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
 • De Branchenorm hefbruggen (.pdf) geeft de eisen aan waaraan uw hefbrug moet voldoen.

Achtergrond