SPECIALISTEN – AANMAKEN LAK EN (GROND)MATERIALEN

Gevaarlijke stoffen, zoals lakken en grondmaterialen, kun je binnen krijgen door inademing, huidcontact of inslikken. Dit kan gezondheidsklachten geven, zoals irritatie van de huid en luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende gezondheidsschade bij langdurige blootstelling.

In onze branche willen we dat in ieder geval lakken en (grond)materialen vervangen die zogenaamde CMR-stoffen bevatten. Dat zijn kankerverwekkende, mutagene (die veranderingen in erfelijke eigenschappen) en reprotoxische (die schadelijk zijn voor het ongeboren kind) bestanddelen.

Download hier het stappenplan

AANPAK

Bij het aanmaken van lakken en grondmaterialen in de Schadeherstel is een Instructievideo Veilige werkwijze Schadeherstel Aanmaken van lakken en grondmaterialen opgenomen. De video geeft in 4 minuten weer wat voor Aanmaken van lakken en grondmaterialen de veilige werkwijze is.

Bij het oplossen of verminderen van risico’s bij aanmaken lak en (grond)materialen dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Dit betekent dat eerst moet worden gekeken of de bron van het probleem kan worden weggenomen. De laatste optie is het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen. Volg het Beslisschema aanmaken lak en (grond)materialen stapsgewijs, zodat eerst alternatieven voor persoonlijke beschermingsmiddelen mee worden genomen in de keuze van de maatregelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen blijven naast gezondheidsbescherming nodig vanuit hygiënisch oogpunt (denk aan werkkleding en handschoenen).

Randvoorwaarden van de Veilige werkwijze Schadeherstel Lakken en grondmaterialen:

Als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, biedt de veilige werkwijze nog steeds houvast. Maar niet in alle gevallen is duidelijk of werkwijze nog veilig is (zie beslisschema aanmaken lak en grondmateriaal). Als de veilige werkwijze geen zekerheid geeft zult u zelf moeten vaststellen of de werkomstandigheden veilig zijn. Schakel daarbij de hulp in van een deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen.

OPLOSSINGEN

Aanpak bij de bron

 • Vervang schadelijke producten voor minder schadelijke producten. Zie de lijst met minder schadelijke lakken en (grond)materialen.
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten de volgende H-zinnen bevatten: H 340, H 341, H 350, H 351, H 360 H 361, H 362 (dit zijn CMR-stoffen). En kies voor deze categorie lakken en grondmaterialen in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof.
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten xyleen, styreen, fenol, hydrochinon, tolueen, n-hexaan, 2-methoxypropylacetaat of dibutyltindilauraat bevatten (dit zijn CMR-stoffen). En kies voor deze categorie lakken en grondmaterialen in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof.
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten ‘naphta’ of ‘kerosines’ of ‘gasoline’ of ‘hydrocarbons’ of ‘koolwaterstoffen’ bevatten (dit zijn een CMR-stoffen). Tenzij er is aangegeven dat er ‘minder dan 0,1% benzeen’ en/of ‘nota P’ in zit. Kies anders voor deze categorie lakken en grondmaterialen in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof.
 • Kijk op de VeiligheidsInformatieBladen (VIB) of de producten de volgende bestanddelen bevatten: polymeer aspartaat, diethylfumaraat, N,N-Dimethyisopropylamine of isophoronediisocyanate. Kies anders voor deze categorie lakken en grondmaterialen in ieder geval een vervangende minder schadelijke stof.

Technische maatregelen en hulpmiddelen

 • Voer de schadelijke dampen af met behulp van ventilatie van de werkruimte/mengruimte. Onder ventilatie wordt verstaan dat de lucht in de ruimte minimaal 3x per uur wordt ververst.
 • Check daarom de capaciteit van de ventilator van het ventilatiesysteem. En vergelijk de opgave van de capaciteit met de inhoud van de werkruimte. Een werkruimte van 1000 m3 vereist dat de capaciteit tenminste 3.000 m3 per uur is.

Beheersmaatregelen zijn bij aanmaken van lak- en grondmaterialen altijd nodig.

 • Mengtafel met randafzuiging
  Daarbij is het belangrijk dat op het werkblad alleen de spullen staan die nodig zijn. Anders functioneert de afzuiging niet goed. Verder zijn de volgende eisen van toepassing op de randafzuiging:

  • De luchtsnelheid bij het werkgebied is minimaal 0,5 meter per seconde
  • De luchtsnelheid in de afvoerleiding is minimaal 5 meter per seconde.
 • Gebruik gesloten spuitenreinigers en dek de spoelbakken af.

Organisatorische maatregelen

 • Beperk de tijd of het aantal werknemers dat aan de stof wordt blootgesteld
 • Zorgvuldig omgaan met materialen
 • Opgeruimde werkplek

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Zet persoonlijke beschermingsmiddelen alleen in als de hierboven genoemde maatregelen onvoldoende effect hebben of niet haalbaar zijn
 • Adembescherming
  Er wordt tenminste een halfgelaatsmasker met een koolstof- en stoffilter gebruikt. Het filter moet aan de volgende specificaties voldoen (conform de norm EN-NEN 14387):

  • Filtertype: A (organische gassen) en P2 (neveldeeltjes)
  • Filtercapaciteit: categorie 1 (tot 1000 ppm)

Een betere keuze voor adembescherming is een motor aangedreven systeem met kap (klasse TH2). Deze keuze is beter omdat het comfortabeler in gebruik is, een fittest niet nodig is en een hogere beschermingsfactor heeft.

 • Handschoenen (zie de Instructievideo Handschoenen)

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

 • Hoofdstuk 4 Arbobesluit; met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen” en afdeling 2: ”Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”, artikel 4.2A, 4.13 en 4.15.
 • Risico-inventarisatie en evaluatie: Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico’s die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beheersen of te voorkomen.
 • Veilige Werkwijze Specialisten Methodebeschrijving
 • Veilige Werkwijze Specialisten Aanmaken lak

Achtergrond