Staan is een vorm van lichamelijke belasting. Hoe lang men achtereen of op een dag staat speelt een belangrijke rol voor de mate van lichamelijke belasting. Staand werk komt vaak voor waardoor het een belangrijk risico is om rekening mee te houden.

AANPAK

Bij het oplossen of verminderen van het probleem dient u de arbeidshygiënische strategie te volgen.

Dit betekent het volgen van onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijk beschermingsmiddelen de laatste optie:

  1. De bron van het probleem wegnemen: geen langdurig staande werkhouding mogelijk maken.
  2. Hulpmiddelen gebruiken: zitgelegenheid aanbieden, stasteunen plaatsen etc.
  3. Organisatorische oplossingen: voorwerp dichterbij brengen, juiste werkvolgorde inplannen, taakroulatie etc.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: n.v.t.

Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers in de carrosseriebranche aangeven staand te werken. Het gaat hierbij om een veelheid aan werkzaamheden. Van belang is de werkhouding: hoe meer gebogen, hoe hoger de belasting van de rug. Daarnaast worden de benen continu belast.

Het is wenselijk nooit de gehele dag in dezelfde houding te werken. Indien circa de helft van de werkdag staand gewerkt moet worden, gaat de voorkeur uit naar afwisseling tussen staand en andersoortig werk.

Het is dus een veelvoorkomende vorm van belasting die in veel gevallen voorkomen kan worden door de juiste hulpmiddelen in te zetten.

Het zwaardere werk kan men het best staand verrichten, terwijl fysiek minder zware taken soms ook zittend uitgevoerd kunnen worden. Uitgangspunt is dat indien werk zittend uitgevoerd kan worden, dat dit dan ook gebeurt. Dit kan indien het werk op de juiste hoogte te brengen is.

BRANCHENORM, WET EN ACHTERGROND

Over zittend en staand werk hebben de werkgevers en werknemersorganisaties een branchenorm afgesproken.

Doelvoorschrift

De werkgever is verplicht het werk zo te organiseren dat de gezondheidskundige grenswaarden voor staand en zittend werk niet overschreden worden.

Grenswaarden staand werk

De gezondheidskundige grenswaarden voor staand werk, die gedurende de werkdag niet overschreden mogen worden, zijn:

  1. Maximaal 1 uur achtereen staand werken op dezelfde werkplek zonder afwisseling.
  2. Na ten hoogste één uur staand werk dient het werk afgewisseld te kunnen worden door ten minste 10 minuten zittend of lopend werk, dan wel een pauze van gelijke duur, die zittend kan worden doorgebracht.
  3. Maximaal 4 uur per dag staand werken op dezelfde werkplek zonder afwisseling.

Grenswaarden zittend werk

De gezondheidskundige grenswaarden voor zittend werk, die gedurende de werkdag niet overschreden mogen worden, zijn:

  1. Maximaal 2 uur achtereen zittend werken op dezelfde werkplek zonder afwisseling.
  2. Na ten hoogste 2 uur zittend werk dient het werk afgewisseld te kunnen worden door ten minste 10 minuten lopend of staand werk, dan wel een pauze van gelijke duur, die lopend of staand kan worden doorgebracht.

Breng aandachtspunten in tijdens het werkoverleg en het betrek alle medewerkers bij het zoeken naar oplossingen om slimmer te werken. Weten hoé je staand werken  kunt ombuigen naar een gunstige werkhouding is van groot belang. Ook is het van belang hiervan bewust worden en te blijven.

Zorg voor regelmatig herhaalde instructie (jaarlijks) voor de medewerkers over de manier waarop ongunstige werkhoudingen kunnen worden voorkomen of verminderd. Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkwijzen.

Referenties